AUDYT KATOWICE stanowi nowoczesne
przedsięwzięcie zapewniające najwyższą jakość
usług audytorskich i doradczych.

To audyt wykorzystujący elektroniczną analizę danych finansowych identyfikującą główne trendy działalności Klienta jednocześnie wskazując odchylenia mogące świadczyć o zdarzeniach rzadziej występujących w spółce, będących przedmiotem poszerzonych analiz. Przedsięwzięcie ukierunkowane na dokładniejszy wgląd wewnątrz organizacji i szeroką komunikację rezultatów z Zarządem.

 

AUDYT I INNE CZYNNOŚCI REWIZJI FINANSOWEJ

Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
Badanie i przegląd pakietów konsolidacyjnych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych
Badanie historycznych danych finansowych na potrzeby prospektów emisyjnych
Badanie sprawozdań pro forma stanowiących element prospektów emisyjnych
Usługi atestacyjne związane z IPO
Procedury weryfikacyjne dotyczące przygotowania Comfort Letter
Usługi atestacyjne inne niż badanie i przegląd
Badanie planów połączenia
Badanie planów przekształcenia
Badanie planów podziału i sprawozdań założycieli
Weryfikacja raportów wyceny

 

Potwierdzenie poprawności wyliczenia współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej w związku z wymogami ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

DORADZTWO KSIĘGOWE

Interpretacje oraz konsultacje w zakresie stosowania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i ustawy o rachunkowości
Opracowanie polityki rachunkowości
Opracowanie zakładowego planu kont
Doradztwo w zakresie rozwiązań księgowych
Opracowanie wzorów sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych
Wsparcie w przygotowaniu sprawozdań finansowych
Weryfikacja ujawnień w sprawozdaniach finansowych
Doradztwo w zakresie wdrożenia i stosowania ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
Analizy dotyczące wpływu zmian zasad rachunkowości na sprawozdania finansowe
Usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PO RAZ PIERWSZY

Identyfikacja różnic pomiędzy międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej a ustawą o rachunkowości
Wsparcie w oszacowaniu wartości różnic
Przygotowanie wzorów sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych zgodnych z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
Wsparcie w sporządzeniu pierwszego sprawozdania finansowego zgodnego z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
Szkolenia w zakresie stosowania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej

SZKOLENIA

Szkolenia i konsultacje z zakresu rachunkowości, w tym z zakresu przepisów ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, łącznie z analizą aspektów podatkowych przepisów rachunkowych
Szkolenia indywidualne w formie warsztatów lub konsultacji
Szkolenia grupowe